• Voor 13:00 uur besteld, dezelfde dag nog verzonden
  • Of direct af te halen in Aalsmeer
  • Flexibele openingstijden
  • 24/7 op afspraak open
  • Zoekt u iets speciaals, laat het ons weten

Algemene voorwaarden van Mandyzijn & Edithome, Aalsmeer


Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en aanbiedingen van Atelier Mandyzijn en Edithome. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de site van Atelier Mandyzijn. Geef gerust aan als u een schriftelijk een exemplaar wilt ontvangen.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met de betalings- en leveringsvoorwaarden. Atelier Mandyzijn en Edithome behouden zich het recht voor haar leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen na het verstrijken van de looptijd.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Atelier Mandyzijn en Edithome erkend.

1.4 Atelier Mandyzijn en Edithome garanderen dat het geleverde product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties en beantwoord aan de overeenkomst.

 

Levering:

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Atelier Mandyzijn en Edithome bestellingen minstens binnen 15 werkdagen afhandelen, Indien dit niet mogelijk is (doordat het betreffende artikel niet meer leverbaar is), er een andere reden voor vertraging is of slechts een deel van de bestelling kan worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling hiervan bericht en heeft deze in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Atelier Mandyzijn en Edithome zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Atelier Mandyzijn en Edithome geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de site vermelde termijnen van levering zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

Prijzen:

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen vermeld op de site zijn in Euro's en inclusief 21 % BTW.

 

Zichttermijn / Herroepingsrecht:

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand, (artikel 7:5 BW) , heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.

 

Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Atelier Mandyzijn en Edithome heeft geretourneerd, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Atelier Mandyzijn en Edithome. De afnemer dient Atelier Mandyzijn en Edithome te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking ( inclusief eventuele documentatie ) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen in de vorige zin is bepaald, draagt Atelier Mandyzijn en Edithome er zorg voor dat binnen 7 dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag, minus de door ons betaalde verzendkosten, worden terugbetaald aan de afnemer. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Artikelen in de sale zijn uitgesloten van retourneren.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:  - diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument is begonnen voor de termijn van 14 werkdagen, - goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft, -goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, -voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd,  bijvoorbeeld in verband met hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen, zoals groendecoraties.


Gegevensbeheer & Privacy:

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Atelier Mandyzijn en Edithome, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Atelier Mandyzijn en Edithome. Atelier Mandyzijn en Edithome houden zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Atelier Mandyzijn en Edithome houden zich aan de wet AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en zullen u alleen op de hoogte houden van nieuws wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Wilt u deze niet meer ontvangen dan kunt u zich op elk moment makkelijk uitschrijven door middel van de button onderaan elke verzonden nieuwsbrief.

5.2 Atelier Mandyzijn en Edithome respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

Garantie:

6.1 Atelier Mandyzijn en Edithome garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in alle redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. Dit geldt niet voor antieke en brocante artikelen, daar zij een verleden hebben en niet altijd in perfecte staat verkeren, zoals nieuwe artikelen.

6.2 De Atelier Mandyzijn en Edithome komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Atelier Mandyzijn en Edithome is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing van de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 Atelier Mandyzijn en Edithome geeft alleen garantie op constructiefouten en/of technische mankementen. Krimpen/scheuren e.d. in houten artikelen vallen buiten de garantie aangezien dit de natuurlijke werking van het materiaal betreft.

 

6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Atelier Mandyzijn en Edithome), Atelier Mandyzijn en Edithome hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering schriftelijk gemeld worden. Terugzending van de zaken dient te geschieden zoals vermeld in lid 4.1. In gebruik neming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.5 Indien klachten door de afnemer door Atelier Mandyzijn en Edithome gegrond worden bevonden, zal Atelier Mandyzijn en Edithome na haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen, of met de afnemer een schriftelijke regeling treffen over de schadevergoeding, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Atelier Mandyzijn en Edithome en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Atelier Mandyzijn en Edithome voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, of schade wegens gederfde winst.

6.6 Atelier Mandyzijn en Edithome zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.7 Deze garantie geldt niet indien:

-en zolang de afnemer jegens Atelier Mandyzijn en Edithome in gebreke is, - de afnemer de geleverde zaken zelf gerepareerd en/of bewerkt heeft of door derden heeft laten bewerken en/of repareren, - de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Atelier Mandyzijn en Edithome en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld, -de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen, - bij oververhitting door verwarming, blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte.

 

Aanbiedingen:

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld in de aanbieding.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Atelier Mandyzijn en Edithome zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Atelier Mandyzijn en Edithome slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Atelier Mandyzijn en Edithome gelden niet automatisch voor volgende bestellingen/nabestellingen.

7.5 Atelier Mandyzijn en Edithome kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de afnemer had horen te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht , indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst:

8.1 Een overeenkomst tussen Atelier Mandyzijn en Edithome en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Atelier Mandyzijn en Edithome op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Atelier Mandyzijn en Edithome behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours betaling of na vooruitbetaling.

 

Afbeeldingen en specificaties:

9.1 Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewicht, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Atelier Mandyzijn en Edithome gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Overmacht:

10.1 Atelier Mandyzijn en Edithome zijn niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Atelier Mandyzijn en Edithome alsmede van hulppersonen, ziekte van eigenaar en/of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Atelier Mandyzijn en Edithome behouden zich in het geval van overmacht het recht voor, haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Atelier Mandyzijn en Edithome gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Atelier Mandyzijn en Edithome bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Aansprakelijkheid:

11.1 Atelier Mandyzijn en Edithome is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door het verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de eventuele gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg ons op de site of via info@ateliermandyzijn.nl.

 

Eigendomsvoorbehoud:

12.1 U betaald vooraf met Ideal nadat u een bestelling hebt gedaan via Atelier Mandyzijn en Edithome. U ontvangt van ons automatisch een orderbevestiging via de mail. Wij zullen uw bestelling daarna zo snel mogelijk verwerken. Kiest u voor zelf overmaken, dan verwerken wij uw bestelling zodra de betaling bij ons binnen is.

12.2 De door Atelier Mandyzijn en Edithome geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normaal bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Atelier Mandyzijn en Edithome of een door Atelier Mandyzijn en Edithome aan te stellen derde om, om in alle gevallen waarin Atelier Mandyzijn en Edithome haar eigendomsrechten wil uitoefenen , al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Atelier Mandyzijn en Edithome zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Atelier Mandyzijn en Edithome.

 

Toepasselijk recht / bevoegde rechter:

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst met Atelier Mandyzijn en Edithome en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Atelier Mandyzijn en Edithome er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Overig:

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Atelier Mandyzijn en Edithome zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten t.b.v. Atelier Mandyzijn en Edithome worden bedongen, worden evenzeer bedongen t.b.v. door Atelier Mandyzijn en Edithome ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Afhalen, verzenden (kosten, betaling en retourneren).

Al  onze pakketjes worden vervoerd via Post NL.
Afhalen is natuurlijk ook mogelijk. 
Nadat u uw bestelling heeft geplaatst  zullen wij uw bestelling zo snel mogelijk verzenden. U ontvangt van ons altijd een Track & Trace code via de mail. Wij zijn milieubewust en verzenden uw bestelling daarom soms in nieuwe dozen, maar ook in (gebruikte) dozen. 
Is uw aankoop toch niet naar verwachting? Dat vinden wij erg jammer en vervelend voor u, maar geen probleem. Wij vernemen dan graag zo snel mogelijk per mail dat u het artikel wilt retourneren. Het artikel dient dan binnen 14 dagen na ontvangst aan ons teruggestuurd te worden. Atelier Mandyzijn en Edithome zal, wanneer het artikel binnen 14 dagen geretourneerd is, het aankoopbedrag + de betaalde verzendkosten terugstorten (alleen indien alle artikelen retour worden verzonden,). De verzendkosten voor het retour zenden zijn ook voor eigen rekening. Het artikel dient natuurlijk ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in de originele verpakking teruggestuurd te worden.

 

Algemene voorwaarden Mandyzijn & Edithome - geldig vanaf 22 november 2021.